​​​​​​


​ ​

​​​​Contact Us:

King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences

Administrative Tower, 10th floor, Riyadh Campus

Shiekh Jaber Al-Sabah Road, Khasem Ala'an

P.O. Box 3660, Riyadh 11481 (internal mail 3105)

Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966-11-4299011

Email: Pr.vpfa@ksau-hs.edu.sa